Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Stanovy OZ

Úvod Stanovy OZ

                     

                                                Stanovy združenia občanov
          podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.


 


                                          Článok I.
                          Názov, sídlo a ciele združenia

 


Názov združenia: Nebojmesa o. z. (ďalej v texte len „združenie“)

 

Sídlo združenia: Kuhnova 448/9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

 

Ciele združenia sú:
a/ podpora trvalo udržateľnej rodovej rovnosti v spoločnosti
b/ ochrana Ľudských práv s osobitným zreteľom na práva žien, s cieľom odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a ich deťoch a eliminácia diskriminácie žien so zameraním na rodovú rovnosť
c/pôsobenie v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a deťoch
d/pomoc a podpora dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo funkčných a zdravých rodinných vzťahov, s odkazom na dôležitosť takýchto rodinných vzťahov v súvislosti s bojom proti násiliu páchaného na ženách
e/ochrana životného prostredia, prírody a krajiny, propagácia regiónu doma i v zahraničí
f/rozvíjanie športovej, záujmovej a komunitnej činnosti v meste a regióne
g/skvalitňovanie vzhľadu mesta, krajiny a zachovanie prírodných hodnôt a prírodného dedičstva 

                        Činnosť združenia a naplnenie cieľov :a/uskutočňovanie aktivít v oblasti krízovej sociálnej pomoci, poradenstva a intervencie, zabezpečovanie sociálnoprávnej ochrany a vykonávanie sociálnej prevencie podľa § 2, ods. 1 písm. a) zákona č.448/2008 Z.z.,

 

b/sociálno-terapeutické služby a činnosti sociálnoprávnej ochrany zamerané na pomoc a podporu dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo funkčných a zdravých rodinných vzťahov, aktivity na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu negatívnych javov a ich dôsledkov v rodinách, vytváranie podmienok pre utváranie harmonických medziľudských vzťahov vo vnútri rodín, medzi rodinami, medzi členmi rodín a ich sociálnym okolím, sociálno-terapeutická a výchovná práca s rodinami s nedostatočnými rodičovskými zručnosťami podľa § 3, ods. 1 zákona 305/2005 Z.z.,

 

c/aktivity zamerané na oboznámenie verejnosti s témou násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti, na scitlivenie verejnosti a odstránenie mýtov v súvislosti s témou násilia páchaného na ženách a na rozvoj dobrovoľnej pomoci v rámci uvedenej témy,

 

d/podpora odborného a osobnostného rastu svojich členov, ochrana ich práv a záujmov,

 

e/ finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi , pre rodiny so zdravotne znevýhodneným členom v rodine,

 

f/ zber a distribúcia šatstva, obuvi, drogérie a školských potrieb,

g/ vzdelávanie odbornej i širokej verejnosti formou prednášok, workshopov, školení, kurzov a konferencií v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,

h/tvorivé dielne pre rodiny so zameraním na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,

i/ uhradenie rehabilitačných pobytov, liečebných pobytov, táborov, kultúrnych podujatí a výchovno - vzdelávacích programov pre deti zo sociálne slabých rodín,

j/organizovanie a vedenie podporných skupinových programov pre ženy a ich deti, ktoré zažívali násilie v rodine,

k/potravinová pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

l/príprava, organizovanie, spoluorganizovanie a realizácia podujatí, stretnutí, školení a kultúrnych, turistických, ekologických, vzdelávacích, výchovných a spoločenských aktivít v meste, v regióne a v Slovenskej republike pre všetky vekové kategórie v oblastiach pôsobnosti združenia,

m/spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami,

n/vyvíjanie aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov a príspevkov na zabezpečenie činnosti občianskeho združenia

o/vydavateľská, publikačná a vzdelávacia činnosť                                          Článok II.
                       Členstvo, práva a povinnosti členovČlenstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením príslušným orgánom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby.

Členovia majú práva:
podieľať sa na činnosti združenia,
voliť a byť volení do orgánov združenia,
obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Členovia majú povinnosti:
dodržiavať stanovy združenia,
pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
platiť členské príspevky ,
ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

                                         Článok III.
                                  Orgány združeniaOrgánmi združenia sú:
najvyšší orgán – členská schôdza,
štatutárny orgán – predseda.

Najvyšší orgán:
tvoria všetci členovia združenia,
schvaľuje zmeny a doplnky stanov,
volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia,
schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet,
schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
rozhoduje o zrušení združenia,
zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov,
je uznášaniaschopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov,

Štatutárny orgán:
zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne,
je volený na funkčné obdobie 5 rokov.

 

 

 

                                        Článok IV.
                               Zásady hospodárenia
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.

Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, dotácie, granty a iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.

Zdrojmi majetku sú príjmy z podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2/ Práva a povinnosti členov a činnosť združenia neupravené stanovami sa
riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

 

  

 Deň registrácie: 13.2.2024